top of page

Algemene voorwaarden

1. BEGRIPPEN

  • Organisatie: Boksend Ontwikkelen is gevestigd te Emmen.

  • Klant: een persoon van minimaal 16 en maximaal 75 jaar, die een overeenkomst heeft afgesloten met Boksend Ontwikkelen. 

  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boksend Ontwikkelen en de klant.

  • Diensten: de door Boksend Ontwikkelen vastgestelde adviezen omtrent training, aangeboden op basis van een persoonlijk programma door middel van coaching.

  • Lidmaatschap: het door de klant verschuldigde bedrag voor de dienstverlening aan Boksend Ontwikkelen.

  • Partijen: Boksend Ontwikkelen en de klant gezamenlijk.

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die wordt aangegaan tussen Boksend Ontwikkelen en de klant, tenzij partijen voorafgaande aan de overeenkomst schriftelijk anders zijn overeenkomen. Ieder gebruik van de diensten van Boksend Ontwikkelen geschiedt voor eigen risico en iedere klant dient zelf voor het gebruik van welke dienst dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname medisch en/of mentaal verantwoord is. Boksend Ontwikkelen biedt haar diensten aan op locatie.

3. INTAKEPROCEDURE

Alvorens gebruik te kunnen maken van de diensten van Boksend Ontwikkelen, dient de klant een persoonlijk intakegesprek te hebben gehad met Jan Keizer op locatie. Daarnaast is de klant verplicht het intakeformulier, volledig en waarheidsgetrouw, in te vullen en te ondertekenen. Ondertekenen geschiedt door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, via het vinkje onder aan het intakeformulier.

4. DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand en is derhalve rechtsgeldig, zodra:

• De klant gebruikt heeft gemaakt van de dienstverlening van Boksend Ontwikkelen.

De overeenkomst is strikt vertrouwelijk en kan niet worden overgedragen aan derden. De klant heeft een bedenktijd en het recht om af te zien van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 dagen vanaf de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien de klant binnen de bedenktijd van 7 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Boksend Ontwikkelen gerechtigd om op basis van dan al geleverde diensten, kosten in rekening te brengen. Het overige bedrag waarover geen diensten zijn geleverd, wordt binnen 14 dagen teruggestort op de betaalrekening van de Klant. Boksend Ontwikkelen gaat uitsluitend overeenkomsten aan met personen die minimaal 16 jaar en maximaal 75 jaar oud zijn. De klant garandeert dat hij/zij uitsluitend correcte persoonsgegevens opgeeft.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

Het door de klant gekozen programma en het daarbij horende bedrag wordt altijd 10 dagen voor het einde van de maand voorafgaand aan de start van een nieuwe maand gefactureerd. Betaling geschiedt dus altijd voorafgaand aan de dienst. Betaling van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn. Bij het niet tijdig voldoen van de factuur is de klant in verzuim en wordt hiervan op de hoogte gebracht door een betalingsherinnering per mail, waardoor de klant alsnog de mogelijkheid heeft om de factuur binnen 5 dagen te voldoen. Indien de klant niet tijdig betaald is Boksend Ontwikkelen gerechtigd de toegang tot de dienst te weigeren, totdat de betaling ontvangen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient de klant deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Boksend Ontwikkelen te voldoen. Indien Boksend Ontwikkelen over dient te gaan tot incasso van de vordering, is de klant alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Op de diensten van Boksend Ontwikkelen is het 21% Btw-tarief van toepassing. Indien door omstandigheden de kosten stijgen is Boksend Ontwikkelen gerechtigd haar tarieven te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst tussentijds te ontbinden. Niet gebruikte maar wel betaalde diensten lopen uiteraard door tot de laatste dag van de maand. Indien de klant na verhoging van de tarieven de overeenkomst met Boksend Ontwikkelen voorzet, dan gelden dezelfde voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden.

6. PERSOONSGEGEGEVENS

Boksend Ontwikkelen is verplicht om strikt en vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens van de klant en worden enkel en alleen voor administratieve werkuitvoerende doeleinden van Boksend Ontwikkelen gebruikt en/of om communicatie tussen partijen mogelijk te maken. Persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar gesteld.

7. DUUR EN ONTBINDING

De klant gaat ermee akkoord dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken duur van het traject, vanaf de datum van het tot stand komen van de overeenkomst. Wanneer de klant de samenwerking wil beëindigen, dan kan dit door een mail te sturen naar info@boksendontwikkelen.nl.

Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, dan vindt er geen restitutie plaats. Boksend Ontwikkelen heeft het recht om de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding en teruggaaf van reeds betaalde facturen, als de klant niet of gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

8. AANSPRAKELIJKHEID Boksend Ontwikkelen

Boksend Ontwikkelen levert diensten op maat. De door Boksend Ontwikkelen geleverde diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Boksend Ontwikkelen is daartoe verplicht om de klant zo goed mogelijk te begeleiden, gedurende de overeenkomst, en voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar deskundigheid en vermogen. Boksend Ontwikkelen is verplicht om te allen tijde vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die van de klant ontvangen wordt. Voor elke door Boksend Ontwikkelen aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Boksend Ontwikkelen kan daardoor nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten van de klant. Boksend Ontwikkelen is niet aansprakelijk, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze wanneer aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan en is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door de coach gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant. De klant verklaart hierbij dat hij of zij de diensten voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de klant worden gedragen en de klant verklaart hierbij nu afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Boksend Ontwikkelen wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Boksend Ontwikkelen aanbiedt. Boksend Ontwikkelen is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen, en het uitvoeren van de opdrachten. In zulke gevallen is Boksend Ontwikkelen in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerd wordt.

9. VERPLICHTINGEN KLANT

De klant verklaart dat hij/zij gezond is en fysiek in staat om de instructies van Boksend Ontwikkelen, zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich zich ertoe, alvorens de overeenkomst met Boksend Ontwikkelen aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen. Gedurende de overeenkomst is de klant tevens verplicht om pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens of na de trainingen te melden bij Boksend Ontwikkelen. De klant heeft de verplichting om niet onder invloed van drank, drugs, medicijnen of als doping geregistreerde middelen te zijn tijdens coaching onder begeleiding van Jan Keizer. Indien de Klant medicijnen gebruikt voor medische doeleinden, dan is de klant verplicht Boksend Ontwikkelen hierover schriftelijk of via het online intake formulier in te lichten. De klant is verplicht om in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren en verklaart dat de verschafte informatie, zoals ter registratie, juist, correct en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast. De klant gaat akkoord dat Boksend Ontwikkelen alle door de klant aangedragen gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

10. ANNULEREN, ZIEKMELDEN EN TE LAAT KOMEN

Boksend Ontwikkelen zal in overleg met de klant meedelen waar en wanneer de klant verwacht wordt. Indien een dag of tijdstip niet door kan gaan heeft Boksend Ontwikkelen de bevoegdheid om samen met de klant een ander geschikt moment in te plannen. Mocht er in dit geval geen geschikt moment gevonden worden om de afspraak in te halen, dan wordt deze afspraak eenmalig verrekend op de eerstvolgende factuur. De klant erkent dat een sessie is gereserveerd en, om de afspraak kosteloos te verplaatsen, dat een annulering minimaal 24 uur van tevoren moet worden gemeld. De betreffende afspraak wordt op een voor beide partijen ander geschikt moment ingehaald. Indien de klant binnen 24 uur, voor aanvang van een afspraak, annuleert dan worden de kosten daarvan in rekening gebracht en verliest de klant het recht om de afspraak kosteloos te verplaatsen. Vertragingen en/of te laat komen van de klant zijn geen reden om de afspraak te verlengen buiten de resterende duur van de geplande tijd. De afspraak wordt geannuleerd indien de klant meer dan 15 minuten te laat komt en de kosten daarvan worden in rekening gebracht.

11. OVERMACHT, VAKANTIES EN ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Boksend Ontwikkelen is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de coach wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal dagen dat de coach ziek is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

 

 

12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Boksend Ontwikkelen voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Boksend Ontwikkelen. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Boksend Ontwikkelen. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van Boksend Ontwikkelen zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Boksend Ontwikkelen ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Boksend Ontwikkelen zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

13. GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Boksend Ontwikkelen. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Boksend Ontwikkelen is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

bottom of page